Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży firmy F.H.U. Omega S.C.

1. Porozumienia wprowadzające zmiany do niniejszych warunków stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawcę.

2. Wszelkie, również przyszłe dostawy komponentów, urządzeń, włącznie z doradztwem i innymi świadczeniami dodatkowymi będą realizowane na podstawie niniejszych ogólnych warunków dostaw, chyba że odpowiednie Umowy traktować będą inaczej.

3. Niniejsze warunki dostaw należy traktować jako wyrażenie sprzeciwu wobec warunków ustalonych przez Zamawiającego.

4. W zakresie dopuszczonym przez prawo, wyłącza się ze strony Dostawcy wszelką odpowiedzialność, poza wyraźnie przedstawionymi w niniejszych warunkach. W szczególności, wyłącza się moż|iwość nakładania kar umownych na Dostawcę.

1. Załączone do oferty materiały katalogowe oraz schematy i rysunki mogą ulec zmianie o ile nie oznaczono ich wyraźnie, jako obowiązujące. Dostawca zastzega sobie prawo własności i prawa autorskie w odniesieniu do kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu; nie wolno więc udostępniać tych materiaów osobom trzecim. Wszelkie projekty i plany, oznaczane przez Zamawiającego jako poufne, Dostawca będzie mógł udostępniać osobom trzecim tylko zazgodą Zamawiającego.

2. Urządzenia ochronne wlączane są do zakresu dostaw tylko wówczas, gdy zostało to szczegółowo i wyraźnie uwzględnione w umowie.

3. Obowiązujące jest pisemne potwierdzenie zamówienia i wszystkie jego zmiany wystawione przez Dostawcę.

4. Zamawiający ponosi koszty rezygnacji z zamówionych u Dostawcy towarów.

1. Wszystkie ceny należy rozumiećjako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.

2. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn Dostawcy w Lubinie.

3. Dostawca jest uprawniony do wprowadzenia minimalnej wartości zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia poniżej wartości minimalnej, jego realizacja może zostać uzależniona od uiszczenia dopłaty z tytułu minimalnej wartości zamówienia.

4. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione na potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia.

5. W razie niedotrzymania terminów płatności, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

6. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.

7. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin ńtności Dostawca jest uprawniony do wstrzymania wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.

1. Termin dostawy liczy się począwszy od dnia, w którym Zamawiający i Dostawca pisemnie uzgodnili treść zamówienia. Dotrzymanie terminu dostawy jest uwarunkowane od otrzymania we właściwym czasie kompletnej dokumentacji od Zamawiającego, w tym niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, a także od wyjaśnienia i zatwierdzenia we właściwym czasie projektów oraz dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Zamawiającego.

2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka opuściła magazyn Dostawcy przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.

3. Jeśli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 30 dni - Dostawca może dowolnie zadysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa zgłaszania roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji, Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta.

4. Jeśli Występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego poddostawców z ich obowiązków lub gdy przy zachowaniu odpowiedniej staranności nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, lub opóźnienia dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód j.w. Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie, w rozumieniu niniejszego ustępu Dostawca nie ponosi odpowiedzialności również z tytułu utrudnień powstałych wskutek strajków i lokatorów.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie Zamawiającego wynikłe z tytułu zwłoki w dostawie.

1. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego od momentu wysyłki (nawet częściowej) z magazynu Dostawcy i to równieŻ Wtedy, gdy Dostawca przejął jeszcze inne usługi, jak np. koszty wysyłki lub przewóz i instalacje. Na życzenie Zamawiającego i na jego koszt Dostawca może zorganizować ubezpieczenie przesyłki.

2. Dostawa, której gotowość do wysyłki zgłosił Dostawca, powinna być natychmiast zadysponowana przez zamawiającego, w przeciwnym razie Dostawca moze składować przesyłke wedle uznania, na koszt i ryzyko Zamawiającego.

3. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.

1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy jako towar zastrzeżony do czasu pokrycia przez Zamawiającego wszystkich należności.

2. Jeśli Zamawiający przerabia lub łączy towar zastrzeżony z innymi towarami, to Dostawca uzyskuje prawo do współwłasnoŚci nowego przedmiotu w stosunku proporcjonalnym wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej nowo wytworzonych przedmiotów.

1. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od Dostawcy wyrobów w ciągu 7 dni od daty przejścia ryzyka. pod pojęciem ww. odbioru rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju - dostarczonych lub odebranych wyrobów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą oraz ocenę stanu technicznego wyrobów w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem bez Prób ruchowych. Po tym terminie nie będą akceptowane przez Dostawcę roszczenia dotyczące zakresu ww. odbioru jakościowego.

2. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane towary na zasadach opisanych poniżej:

1) Odpowiedzialność Dostawcy dotyczy wszelkich części, które w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia uruchomienia i wskutek okoliczności niewątpliwie zaistniałych przez przejściem ryzyka, okazały się nie nadającymi do użytku lub ich przydatność okazała się znacznie ograniczona, zwłaszcza z powodu wadliwej budowy lub złych materiałów albo wadliwego wykonania. Gwarancja wygasa najpóźniej 18 miesięcy od dnia wysyłki (jeśli uzgodniono odbiór to od dnia odbioru). Dostawca nieodpłatnie, i według uznania pozostającego w jego decyzji, części te naprawi lub wymieni na nowe.
2) O stwierdzeniu wad towaru należy Dostawcę niezwłocznie powiadomić. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego. Dostawca ponosi koszt przesyłki towarów podlegających naprawieniu lub wymianie na odcinku pomiędzy siedzibą Dostawcy i siedzibą Zamawiającego wynikającą z realizacji pierwotnego Zamówienia, którego reklamacja dotyczy. Uszkodzony towar, który został wymieniony na nowy, staje się własnością Dostawcy.
3) Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie jeśli zostaną zgłoszone na piśmie w języku polskim, wraz z podanym numerem faktury lub dostawy.
4) Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 90 dni.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe z:

1) niewłaściwego montażu,
2) przekroczenia parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych,
3) stosowania niewłaściwych mediów,
4) niewłaściwej eskploatacji,
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez zamawiające8o, Dostawca może podjąć decyzję o dostarczeniu zamawiającemu towaru wolnego od wad w miejsce towaru reklamowanego - na czas rozpatrywania oraz usuwania ewentualnej wady, Dostawca informuje Zamawiającego o wysyłce towarów na wymianę w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, zawiadamiając jednocześnie o wartości towaru Przekazanego na wymianę. Odmowa przyjęcia towaru na wymianę przez Zamawiającego jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez niego roszczeń z tytułu braku towaru przez czas rozpatrywania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę, reklamowany towar Przechodzi na własnoŚĆ Dostawcy, a towar na wymianę wysłany uprzednio Zamawiającemu przechodzi na właśność Zamawiającego. W przypadku nieodesłania reklamowanego towaru do Dostawcy, lub w przypadku reklamacji nieuznanej przez dostawcę, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty, w terminie 14 dni od daty powiadomienia o odmowie uznania reklamicji, ceny za towar dostarczony na wymianę oraz do pokrycia w tym samym terminie kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z rozpatryWaniem reklamacji i dostarczeniem towaru na wymianę (dojazd, ekspertyza, zużyte materiały, koszt dostawy towaru na wymianę, dopłata za ekspresową produkcję itp.),

5. Dalej idące prawa z tytułu wad, zwłaszcza zaś umowne lub pozaumowne roszczenia za szkody nie powstałe W samym towarze, są wykluczone.

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu rękojmi zawady rzeczy (art. 556 i następne kodeksu cywilnego).

7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np. wyrobu wolnego od wad lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania) Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami dojazdu, ekspertyzy i zużytych części.

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar po jego dostarczeniu do Zamawiającego.

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych osobowych jest F.H.U Omega S.C., 59-300 Lubin, ul. Stefana Wyszyńskiego 8

2. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) Realizacji usług określonych w ogólnych warunkach sprzedaży w tym obsłuig gwarancyjnej (podstawa prawna: art. 6 ust, 1 lit. b),
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna art, 6 ust. 1 lit. c)
3. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

4. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to Wymagane do realizacji usług określonych w ogólnych warunkach sprzedaży. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania.)

5. Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do:
a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba, że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwające kampani.
f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej W postaci uzasbdnionego interesu. Wstrzymamy WóWczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
8. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach warunków sprzedaży wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku jeśli stwierdzą państwo iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny. 11. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

1. W razie bezskuteczności niektórych postanowień umowy, pozostałe postanowienia są wiążące.

1. Miejscem sądu dla wszystkich sporów prawnych jest Lubin. Dostawca jest uprawniony do wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.